Понеділок, 22.04.2019, 15:19
Вітаю Вас Гость | RSS

КЛУБ "МІЖНАРОДНИК"

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Наукові статті, Доклади » ХРОНОГРАФИ » ВЕРСАЛЬСЬКО-ВАШИНГТОНСЬКА СИСТЕМА В ДАТАХ » ЯЛТИНСЬКО-ПОТСДАМСЬКА СИСТЕМА В ДАТАХ (ЯЛТИНСЬКО-ПОТСДАМСЬКА СИСТЕМА В ДАТАХ)
ЯЛТИНСЬКО-ПОТСДАМСЬКА СИСТЕМА В ДАТАХ
Елена_ПархомчукДата: Субота, 17.12.2011, 21:16 | Повідомлення # 1
Голова Клубу
Група: Администраторы
Повідомлень: 17
Репутація: 0
Статус: Offline
1947
2.VII Радянський Союз відмовився від участі у "плані Маршалла", як несу-місному з національни-ми інтересами і суверенітетом Євро-пейських країн. Конфлікт, що виникає у зв'zзку з "планом Мар-шалла" призводить до роз-колу світу на два табори.
16.XII Конгрес США приймає закон, згідно з яким Радянський Союз виключено з переліку країн, яким дозволялися американські поставки за ленд-лізом. Поступове погіршення радян-сько-американсь-ких відно-син у по-воєнний пері-од.
1955
18 - 23.VII Женевська нарада глав урядів СРСР, США, Англії та Франції. Перша в післявоєн-ний період зустріч глав чо-тирьох дер-жав. Обговорювалися ні-мецьке мирне вре-гулювання, євро-пейська безпека, роз-зброєння і роз-виток контактів між Сходом і Захо-дом.
1959
15 - 28.IX Візит М. С. Хрущова до США. Перший в історії візит глави СРСР до США. У спільному комюні-ке підкреслювалось, що сторони висло-вили свої точки зору з широ-кого кола міжнародних питань, зокрема щодо загального роззброєн-ня і лікві-дації наслідків другої світової війни і проголоси-ли необхід-ністьвирішувати всі проблеми мирними за-собами.
1961
3 - 4.VI Зустріч у Відні М. С. Хрущова з Дж. Кеннеді. Обговорювалися питання розвитку ра-дянсько-амери- кансь-ких відносин і європей-ської без-пеки.
1962
жовтень Карибська криза. Карибська криза висвітлила необхід-ність постійних та опе-ративних кон-тактів щодо інци-дентів, здатних спричинити розв'я-зання ядерної війни.
1963
5.VIII Підписано договір про заборону випробувань ядерної зброї у трьох середовищах. Перші реальні кроки на шляху роззброєння. На кінець 1963 р.до дого-вору приєдна-лися 102 держави. Не приєдна-лися КНР та Франція.
1964
1.VI Підписана консульська конвен-ція між СРСР і США. Розширення контактів двох над-держав.
1968
1.VII Підписання Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). Підписання Договору стало, з одного боку, одним з перших кроків до роззброєння, з дру-гого - відобазило праг-нення ядерних держав не допу-стити її роз-пов-сюдження серед ін-ших країн.
1969
17.XI У Гельсинкі почалися переговори між СРСР і США про обмеження стратегічних озброєнь. Переговори увінча-лися успіхом. Вони засвідчилипоступо-ве зближення між двома наддержава-ми.
1971
3.IX У Західному Берліні відбулося підписання угоди між урядами СРСР і США про обмеження стратегічних озброєнь. Закладалися підва-лини для розрядки в Європі.
1971
30.IX У Вашигтоні підписано угоди між СРСР і США про зменшення небез-пеки виникнення ядерної війни і про заходи щодо вдоскона-лення лінії прямого зв'язку СРСР - США. Закладалися перед-умови -розрядки у ра-дянсько-амери-канських відноси-нах.
1972
22 - 30.V Візит у СРСР президента Р. Ніксона. Підписано 10 документів, у тому чи-слі:
- Основи взаємовід-носин між СРСР і США;
- Договір про обмеження систе-ми протиракетної оборони (ПРО);
- Тимчасова угода про заходи в галузі обме-ження страте-гічних наступаль-них озбро-єнь (ОСО-1).
1973
18 - 25.VI Візит у США Л. І. Брежнєва. Підприсано 9 угод, в тому числі:
- Про запобігання ядерній війні;
-Про загальні принципи наступ-них переговорів про ОСО.
30.X У Відні розпочалися радянсько-американські пере-говори про ско-рочення зброй-них сил і озброєнь у Цен-тральній Європі. Закладався фунда-мент для розрядки в Європі.
1974
27.VI - 3.VII Візит в СРСР президента Р. Ніксона Підписано 10 угод.
23 - 24.ХІ Робоча зустріч у Владивостоці Л. І. Брежнєва і Г. Форда. Досягнута домов-леність по укладен-нюугоди з ОСО до кін-ця 1985 р.
1974
20.XII Конгрес США схвалює законопроект про торговельну реформу з поправ-ками Джексона-Веніка і Стівенсона. Згідно з поправ-кою, надання Радянському Союзу режиму най-біль-шого сприяння обумовлювалось ви-могами змін його еміг-раційної полі-тики.
1979
СРСР розгортає в Східній Європі нові ракети середнього радіусу дії СС-20. Нарощування зусиль з озброєння.
15 - 18.VI Зустріч у Відні Л. І. Брежнєва і Дж. Картера. Підписано Договір про обмеження стратегічних насту-пальних озброєнь (ОСО-2), Протокол до нього, Спільну заяву про прин-ципи і основні напрями наступних пе-реговорів щодо ОСО.
1979
12.XII Сесія Ради НАТО в Брюсселі. Прийнято рішення про виробництво і розмі-щення у Великобрита-нії, Бельгії, ФРН й Італії крилатих ракет і ракет "Пер-шинг".
грудень Початок радянської агресії проти Афганістану. Погіршення радян-сько-американсь-ких відносин, від-мова США від ра-тифікації Договору ОСО-2, при-пинен-ня переговорів щодо хімічної зброї, про припи-неннявипробувань ядерної зброї, на-кладення ембарго на продаж зерна в СРСР. Початок так званої "другої хо-лодної вій-ни".
1985
19 - 21.XI Зустріч у Женеві М. С. Горба-чова і Р. Рейгана. У спільній заяві було підкреслено, що вда-лося досягти кращого взаєморо-зуміння поліпшен-ня радянсь-ко- американських від-носин.
1986
11 - 12.X Зустріч у Рейк'явіку М. С. Гор-бачова і Р. Рейгана. Обговорення проблеми скоро-чення ядерних оз-броєнь.
1987
7 - 10.XII Візит у США М. С. Горбачова. Підписано Договір про ліквідацію ракет середньої і малої да-льностї.
1988
29.V - 2.VI Візит у СРСР Р. Рейгана. Підписано 8 доку-ментів, в тому чис-лі Спільну радянсь-ко-американську заяву на найвищо-му рівні.
1989
2 - 3.XII Зустріч М. С. Гобачова з Дж. Бушем на Мальті. Сторони констату-вали, що світ вихо-дить з "холодної війни".
1990
30.V - 4.VI Візит в США М. С. Горбачова. Підписано 6 доку-ментів. Обговорю-вались питання об-меження стратегіч-них озброєнь.
9.IX Зустріч в Хельсинкі М. С. Гор-бачова і Дж. Буша. Підтверджено спільну позицію з приводу аг-ресії Ірану проти Ку-вей-ту.
1991
VII - VIII Візит в СРСР Дж. Буша. Підписано Договір про обмеження стратегіч-них озбро-єнь.
 
Наукові статті, Доклади » ХРОНОГРАФИ » ВЕРСАЛЬСЬКО-ВАШИНГТОНСЬКА СИСТЕМА В ДАТАХ » ЯЛТИНСЬКО-ПОТСДАМСЬКА СИСТЕМА В ДАТАХ (ЯЛТИНСЬКО-ПОТСДАМСЬКА СИСТЕМА В ДАТАХ)
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук:
Copyright MyCorp © 2019
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz